Статья 169 2

Податкова консультація з питання оподаткування сум доходів у вигляді заробітної плати і надання пільг платникам податків Розділ: Консультації для фізичних осіб

Порядок сплати податку на доходи фізичних осіб встановлений розділом IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – Податковий кодекс, ПКУ).

Нормами зазначеного розділу ПКУ передбачено наступні пільги платникам податку:

— не включення до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу окремих видів доходів, зазначених у ст. 165 ПКУ;

— отримання податкової знижки (ст. 166 ПКУ);

— отримання податкової соціальної пільги, за умови, що розмір заробітної плати на місяць не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (ст. 169 ПКУ).

Відповідно до п.п.169.1.1 п.169.1 ст.169 розділом IV ПКУ будь – який платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 50 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, що у 2016 році складає 689 гривень.

Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 100 відсотків суми пільги, яка визначена п.п.169.1.1 п.169.1 ст.169 ПКУ, у розрахунку на кожну таку дитину (п.п.169.1.2 п.169.1 ст.169 ПКУ), тобто у 2016 році – 689гривень.

Згідно з абзацом першим п.п.169.4.1 п.169.4 ст.169 ПКУ податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

У 2016 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить – 1930 гривень (прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 1378 гривень х 1,4).

При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку та у розмірі передбаченому п.п.169.1.2 п.169.1 ст.169 ПКУ, визначається як добуток суми, визначеної у абзаці першому п.п.169.4.1 п.169.4 ст.169 ПКУ, та відповідної кількості дітей.

Правила подання платником податку на доходи фізичних осіб документів для отримання (застосування) податкової соціальної пільги, на яку він має право згідно з ПКУ, визначено Порядком подання документів для застосування податкової соціальної пільги, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року №1227 (далі — Порядок).

Платник податку подає роботодавцю заяву про обрання місця застосування податкової соціальної пільги (п.2 Порядку).

Згідно з п.5 Порядку для застосування пільги з підстав, передбачених у пп.169.1.2, 169.1.3 і 169.1.4 п.169.1 ст.169 ПКУ, крім заяви про застосування пільги одинока матір, батько, вдова, вдівець або опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, подають:

— копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну;

— копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);

— — копію свідоцтва про шлюб та свідоцтва про смерть (якщо із заявою звертається вдова або вдівець);

Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право (п.п. 169.2.2 п. 169.2 ст. 169 Кодексу).

Таким чином, враховуючи викладене, у випадку, якщо розмір доходу отриманого від одного роботодавця у вигляді заробітної плати не перевищує суми 1930,0грн. то один з батьків може скористатися податковою соціальною пільгою.

Налоговый кодекс Украины (НК Украины) с комментариями к статьям

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ (495) 662-98-20: 441

Стаття 169. Перерахунок податку та податкові социальные льготы

169.1. Перечень налоговых социальных льгот.

С учетом норм абзаца первого подпункта 169.4.1 пункта 169.4 этой статьи налогоплательщик имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы:

169.1.1. в размере, равном 100 процентам размера прожиточного минимума для трудоспособного лица (в расчете на месяц), установленного законом на 1 января отчетного налогового года, — для любого налогоплательщика

169.1.2. в размере, равном 100 процентам суммы льготы, определенной подпунктом 169.1.1 этого пункта, — для налогоплательщика, который содержит двух или более детей в возрасте до 18 лет, — в расчете на каждого такого ребенка

169.1.3. в размере, равном 150 процентам суммы льготы, определенной подпунктом 169.1.1 этого пункта, — для такого налогоплательщика,

а) является одинокой матерью ‘ й (отцом), вдовой (вдовцом) или опекуном, попечителем — в расчете на каждого ребенка в возрасте до 18 лет

б) содержит ребенка-инвалида — в расчете на каждого такого ребенка в возрасте до 18 лет

в) является лицом, отнесенным законом к первой или второй категории лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, включая лиц, награжденных грамотами Президиума Верховной Рады УССР в связи ‘ связи с их участием в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы

г) является учеником, студентом, аспирантом, ординатором, ад ‘ юнктом

г) является инвалидом I или II группы, в том числе с детства, кроме инвалидов, льгота которым определена подпунктом & quot б » подпункта 169.1.4 этого пункта

д) является лицом, которому присуждена пожизненная стипендия как гражданину, подвергшемуся преследованиям за правозащитную деятельность, включая журналистов;

е) является участником боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны, на которого распространяется действие Закона Украины » О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты «, кроме лиц, определенных в подпункте » бы » подпункта 169.1.4 этого пункта

169.1.4. в размере, равном 200 процентам суммы льготы, определенной подпунктом 169.1.1 этого пункта, — для такого налогоплательщика, который является:

а) Героем Украины, Героем Советского Союза, Героем Социалистического Труда или полным кавалером ордена Славы или ордена Трудовой Славы, лицом, награжденным четырьмя и более медалями » За отвагу «

б) участником боевых действий во время Второй мировой войны или лицом, в то время в тылу, и инвалидом I и II группы, из числа участников боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны, на которых распространяется действие Закона Украины » О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты «

в) бывшим ‘ узником концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания во время Второй мировой войны или лицом, признанным репрессированным или реабилитированным;

г) лицом, которое было насильственно вывезено с территории бывшего СССР во время Второй мировой войны на территорию государств, находившихся в состоянии войны с бывшим СССР или были оккупированы фашистской Германией и ее союзниками;

г) лицом, находившимся на блокадной территории бывшего Ленинграда (Санкт-Петербург, Российская Федерация) в период с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года.

169.2. Выбор места получения (применения) налоговой социальной льготы.

169.2.1. Налоговая социальная льгота применяется к начисленному налогоплательщику месячному доходу в виде заработной платы только по одному месту его начисления (выплаты).

169.2.2. Налогоплательщик подает работодателю заявление о самостоятельном избрании места применения налоговой социальной льготы (далее — заявление о применении льготы).

Налоговая социальная льгота начинает применяться к начисленным доходам в виде заработной платы со дня получения работодателем заявления налогоплательщика о применении льготы и документов, подтверждающих такое право. Работодатель отражает в налоговой отчетности все случаи применения или неприменения налоговой социальной льготы согласно полученным от налогоплательщиков заявлениям о применении льготы, а также заявлениями об отказе от такой льготы.

Перечень таких документов и порядок их представления определяет Кабинет Министров Украины.

169.2.3. Налоговая социальная льгота не может быть применена к:

доходов налогоплательщика, других чем заработная плата

заработной платы, которую налогоплательщик в течение отчетного налогового месяца получает одновременно с доходами в виде стипендии, денежного или имущественного (вещевого) обеспечения учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов, ад ‘ юнктив, военнослужащих, которые выплачиваются из бюджета

дохода самозанятого лица от осуществления предпринимательской деятельности, а также другой независимой профессиональной деятельности.

Налоговая социальная льгота к заработной плате государственных служащих применяется при ее начислении до завершения начисления таких доходов без подачи соответствующих заявлений, указанных в подпункте 169.2.2 этого пункта, но с представлением подтверждающих документов для установления размера льготы.

169.2.4. Если налогоплательщик нарушает нормы этого пункта, в результате чего, в частности, налоговая социальная льгота применяется также при получении других доходов в течение любого отчетного налогового месяца или по нескольким местам получения доходов, такой налогоплательщик теряет право на получение налоговой социальной льготы по всем местам получения дохода начиная с месяца, в котором имело место такое нарушение, и заканчивая месяцем, в котором право на применение налоговой социальной льготы восстанавливается.

Налогоплательщик может восстановить право на применения налоговой социальной льготы, если он подаст заявление об отказе от такой льготы всем работодателям с указанием месяца, когда произошло такое нарушение, на основании чего каждый работодатель начисляет и удерживает соответствующую сумму недоплаты налога и штраф в размере 100 процентов суммы этой недоплаты за счет ближайшей выплаты дохода такому налогоплательщику, а в случае, когда сумма выплаты недостаточна, — за счет следующих выплат. Если сумма недоплаты и/или штрафа не были удержаны налоговым агентом за счет дохода налогоплательщика, то такие суммы включаются в годовую налоговую декларацию такого налогоплательщика. При этом право на применение налоговой социальной льготы восстанавливается с налогового месяца, следующего за месяцем, в котором сумма такой недоплаты и штраф полностью погашаются.

Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной финансовой политики, устанавливает также порядок информирования работодателей налогоплательщика о наличии нарушений им норм подпункта 169.2.1 этого пункта, выявленных на основании данных налоговой отчетности или документальных проверок, а также порядок информирования работодателя о лишении налогоплательщика или о восстановлении его права на налоговую социальную льготу.

169.3. Выбор размера налоговой социальной льготы и срок ее действия.

169.3.1. В случае если налогоплательщик имеет право на применение налоговой социальной льготы по двум и более основаниям, указанным в пункте 169.1 этой статьи, применяется одна налоговая социальная льгота по основанию, предусматривающему ее наибольший размер, при условии соблюдения процедур, определенных подпунктом 169.4.1 пункта 169.4 этой статьи, кроме случая, предусмотренного подпунктом » бы » подпункта 169.1.3 пункта 169.1 этой статьи, налоговая социальная льгота по которому прибавляется к льготе, определенной подпунктом 169.1.2 этого пункта в случае, если лицо удерживает двух и более детей, в том числе ребенка-инвалида (детей-инвалидов).

169.3.2. Налогоплательщик, имеющий право на применение налоговой социальной льготы больше предусмотренная подпунктом 169.1.1 пункта 169.1 этой статьи, указывает о таком праве в заявлении о применении льготы, к которому прилагает соответствующие подтверждающие документы.

169.3.3. Налоговая социальная льгота, предусмотренная подпунктом 169.1.2 и подпунктами » а «, » бы » подпункта 169.1.3 пункта 169.1 этой статьи, предоставляется до конца года, в котором ребенок достигает 18 лет, а в случае его смерти до достижения указанного возраста — до конца года, на который приходится смерть. Право на получение такой налоговой социальной льготы теряется в случае лишения налогоплательщика родительских прав или если он отказывается от ребенка или передает ребенка на государственное содержание, в том числе в учреждениях для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, независимо от того, берется плата за такое содержание, или нет, а также если ребенок становится курсантом на условиях его полного содержание, начиная с налогового месяца, в котором произошло такое событие.

Предоставление налоговой социальной льготы, предусмотренной подпунктами » в » — » е » подпункта 169.1.3 пункта 169.1 этой статьи, останавливается с налогового месяца, следующего за месяцем, в котором налогоплательщик теряет статус, определенный в этих подпунктах.

169.3.4. Налоговая социальная льгота предоставляется с учетом последнего месячного налогового периода, в котором налогоплательщик умер или объявляется судом умершим или признается судом безвестно отсутствующим или теряет статус резидента, или был уволен с места работы.

169.4. Перерасчет налога, перерасчет и ограничения налоговой социальной льготы.

169.4.1. Налоговая социальная льгота применяется к доходу, начисленному в пользу плательщика налога в течение отчетного налогового месяца как заработная плата (другие приравненные к ней в соответствии с законодательством выплаты, компенсации и вознаграждения), если его размер не превышает суммы, равной размеру месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленного до ближайших 10 гривен.

При этом предельный размер дохода, который дает право на получение налоговой социальной льготы одному из родителей в случае и в размере, предусмотренных подпунктом 169.1.2 и подпунктами » а » и » бы » подпункта 169.1.3 пункта 169.1 этой статьи, определяется как произведение суммы, определенной в абзаце первом этого подпункта, и соответствующего количества детей.

Если налогоплательщик получает доходы в виде заработной платы за период ее сохранения согласно законодательству, в том числе за время отпуска или пребывания плательщика налога на больничном, то с целью определения предельной суммы дохода, дающего право на получение налоговой социальной льготы, и в других случаях их налогообложения, такие доходы (их часть) относятся к соответствующим налоговым периодам их начисления.

169.4.2. Работодатель налогоплательщика обязательства ‘ связан осуществить, в том числе по месту применения налоговой социальной льготы, с учетом положений абзаца второго пункта 167.1 статьи 167 настоящего Кодекса, перерасчет суммы доходов, начисленных такому налогоплательщику в виде заработной платы, а также суммы предоставленной налоговой социальной льготы:

а) по результатам каждого отчетного налогового года при начислении заработной платы за последний месяц отчетного года

б) при проведении расчета за последний месяц применения налоговой социальной льготы при изменении места ее применения по самостоятельному решению налогоплательщика или в случаях, определенных подпунктом 169.2.3 пункта 169.2 этой статьи

в) при проведении окончательного расчета с плательщиком налога, который прекращает трудовые отношения с таким работодателем.

169.4.3. Работодатель и/или налоговый агент имеет право осуществлять перерасчет сумм начисленных доходов, удержанного налога за любой период и в любых случаях для определения правильности налогообложения, независимо от того, имеет ли налогоплательщик право на применение налоговой социальной льготы.

169.4.4. Если вследствие осуществленного перерасчета возникает недоплата удержанного налога, то сумма такой недоплаты взимается работодателем за счет суммы любого налогооблагаемого дохода (после его налогообложения) за соответствующий месяц, а при недостаточности суммы такого дохода — за счет налогооблагаемых доходов следующих месяцев, до полного погашения суммы такой недоплаты.

Если в результате проведения окончательного расчета с плательщиком налога, который прекращает трудовые отношения с работодателем, возникает сумма недоплаты, превышающая сумму налогооблагаемого дохода налогоплательщика за последний отчетный период, то непогашенная часть такой недоплаты включается в состав налогового обязательства ‘ Обязательства налогоплательщика по результатам отчетного налогового года и уплачивается самим плательщиком.

Комментарий :

1. Налоговая социальная льгота — Это уменьшение месячного налогооблагаемого дохода малоимущего гражданина налогоплательщика. Название льготы как » социальная «, раскрывает ее основное назначение — Уменьшение налоговой нагрузки для малообеспеченных категорий граждан.

2 . Льгота предоставляется при соблюдении следующих условий:

1) месячный доход плательщика, желающий воспользоваться льготой, не должен превышать размер&#1072 прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного на 1 января года, в котором льгота применяется. Например, по состоянию на 1 января 2011 статьей 21 Закона Украины » О Государственном бюджете Украины на 2011 год » установлен прожиточный минимум для трудоспособного лица в размере 941 грн. Именно эта сумма и является базовой для расчета налоговой социальной льготы в 2011 году

2) налогоплательщик обращается к своему работодателю &#1089 заявлением о применении налоговой социальной льготы (кроме государственных служащих, от которых подачи заявления законодательством не предусмотрено). В случае, если плательщик имеет право на применения льготы по нескольким основаниям, то в заявлении необходимо указать, каким видом льготы плательщик хочет воспользоваться

3) льгота предоставляется по итога&#1084 отчетного месяца

4) льгота предоставляется тольк&#1086 по одному месту работы и только в отношении одного вида доходов плательщика — ег&#1086 заработной платы . К другим видам доходов, например, доходов самозанятого лица от осуществления предпринимательской деятельности, не применяется.

Законодатель предусматривает ограничения, когда плательщик, получая заработную плату только по одному месту работы, не сможет воспользоваться налоговой социальной льготой. В пп. 169.2.3 п. 169.2 ст. 169 ПК содержится исчерпывающий перечень лиц и исчерпывающий перечень их доходов, в отношении которых могут применяться следующие ограничения. Речь идет о лицах, которые, кроме заработной платы, в течение отчетного месяца получают из бюджета ряд других выплат. Это доходы в виде стипендии, денежного или имущественного (вещевого) обеспечения учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов, ад ‘ юнктив, военнослужащих. Если перечисленные выше выплаты поступили из других источников, отличных от бюджета, ограничения относительно не применяются ;

5) размер льготы ( а) 50 процентов прожиточного минимума для трудоспособного лица, б) 150 процентов от размера льготы, указанной в пункте » а & quot;, 200 процентов от размера льготы, указанной в пункте » а «) зависит от категории налогоплательщика.

В данном комментарии размеры льгот указано с учетом ограничений, установленных п. 1 раздела XIX » Заключительные положения » ПК где указывается, что до 1 января 2015 года для целей применения пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 ПК налоговая социальная льгота будет предоставляться в размере, равном 50 процентам размера прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного законом на 1 января отчетного налогового года.

3. Виды льгот, в зависимости от их размера:

I. Льгота в размере 50 процентов прожиточного минимума для трудоспособного лица (в 2011 году — сумма льготы составляет 470 грн. 50 коп. ) Предоставляется любому налогоплательщику, если он соответствует вышеперечисленным условиям. А именно — доходы плательщика не должны превышать размера прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного на 1 января налогового года и скорректированной на повышающий коэффициент 1,4. Так, в 2011 году по состоянию на 1 января размер прожиточного минимума для трудоспособного лица составлял 941 грн. Размер месячного дохода, дающего налогоплательщику право воспользоваться в 2011 году налоговой социальной льготой, составляет 1320 грн. (941 грн. Увеличиваем на коэффициент 1,4 и округляем до ближайших 10 грн.).

Размер прожиточного минимума для трудоспособного лица в 2011 году определяется по ст. 21 Закона Украины » О Государственном бюджете Украины на 2011 год «.

II. Льгота в размере 50 процентов прожиточного минимума для трудоспособного лица (в 2011 году сумма льготы составляет 470 грн. 50 коп. ) В расчете на каждого ребенка:

— предоставляется одному из родителей, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет, и

— предельные доходы плательщика налога по размеру не превышают размера прожиточного минимума для трудоспособного лица, умноженного на количество детей. Например, если гражданин трех детей до 18 лет, предельный размер заработной платы в 2011 году, что дает ему право воспользоваться льготой, определяется как 1320 грн. х 3 детей = 3960грн.

— льгота предоставляется в расчете на каждого ребенка.

Лицо, желающее воспользоваться льготой, предоставляет:

— копию свидетельства (дубликата свидетельства) о рождении ребенка (детей) или документ, подтверждающий установление отцовства, или документы, подтверждающие возраст ребенка (детей), утвержденные соответствующим органом страны, в которой иностранное физическое лицо — плательщик налога постоянно проживал (проживала) до прибытия в Украину

— копию решения органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства (если с заявлением обращается опекун или попечитель).

Льгота сохраняется за родителями до конца года, в котором ребенок достигает 18 лет.

III. Льгота в размере 150 процентов от суммы льготы, определенной в предыдущем пункте (для этой категории граждан льгота составляет в 2011 году 705 грн. 75 коп.) предоставляется плательщику, что есть:

1) одинокой матери ‘ й ( отцом), вдовцом, вдовой, опекуном, попечителем — в расчете на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. Лица, которые хотят воспользоваться льготой, должны предоставить работодателю следующий перечень документов:

копию свидетельства (дубликата свидетельства) о рождении ребенка (детей) или документ с указанием сведений об отце ребенка в Книге регистрации актов гражданского состояния, или документы, подтверждающие возраст ребенка (детей), утвержденные соответствующим органом страны, в которой иностранное физическое лицо — налогоплательщик постоянно проживал (проживала) до прибытия в Украину

копию решения органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства (если с заявлением обращается опекун или попечитель)

копию свидетельства о браке и свидетельства о смерти (если с заявлением обращается вдова или вдовец)

Одинокой матери ‘ й (отцом) или опекуном , попечителем считаются лица, которые на момент применения работодателем указанной выше льготы, имея ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, не состоящие в браке, зарегистрированном закону. Льгота сохраняется за родителями до конца года, в котором ребенок достигает 18 лет.

2) содержит ребенка-инвалида — в расчете на каждого такого ребенка до 18 лет. Лицо, желающее получить указанную льготу, предоставляет работодателю следующие документы:

копию свидетельства (дубликата свидетельства) о рождении ребенка (детей) или документ, подтверждающий установление отцовства, или документы, подтверждающие возраст ребенка (детей), утвержденные соответствующим органом страны, в которой иностранное физическое лицо — налогоплательщик постоянно проживал (проживала) до прибытия в Украину

копию решения органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства (если с заявлением обращается опекун или попечитель)

пенсионное удостоверение ребенка или справку медико-социальной экспертизы для заявителя, содержащего ребенка-инвалида в возрасте от 16 до 18 лет

медицинское заключение, выданное заведениями Минздрава в установленном порядке (если с заявлением обращается налогоплательщик, содержащий ребенка-инвалида в возрасте до 16 лет).

Льгота сохраняется за родителями до конца года, в котором ребенок достигает 18 лет.

3) является лицом отнесенной к 1 или 2 категории лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, включая лиц награжденных грамотами Президиума Верховной Рады УССР в связи ‘ связи с их участием в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Лицо, желающее получить указанную льготу, предоставляет работодателю следующие документы:

— копию удостоверения (дубликата удостоверения) установленного образца:

гражданина (Гражданки), который (которая) пострадал (пострадала) вследствие Чернобыльской катастрофы, категории 1 серии А с оттиском штампа » Перерегистрировано » и записью о дате перерегистрации, а также вкладышем установленного образца

— участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС категории 2 серии А с оттиском штампа » Перерегистрировано » и записью о дате перерегистрации;

— гражданина (гражданки), эвакуированного (эвакуированной) в 1986 году из зоны отчуждения, категории 2 серии Б

— гражданина (гражданки ), который (которая) постоянно проживал (проживала) в зоне безусловного (Ctrl ‘ обязательного) отселения с момента аварии до принятия решения Правительства Украины об отселении (распоряжение Совета Министров УССР от 28 июня 1989 N 224-р), категории 2 серии Б.

Лица, награжденные Грамотой Президиума Верховного Совета УССР за участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, подают ее копию.

4) является учеником, студентом, аспирантом, ординатором, ад ‘ юнктом

5) является инвалидом I или II группы , в том числе с детства. Лицо, желающее получить указанную льготу, предоставляет работодателю следующие документы: копию пенсионного удостоверения или справку медико-социальной экспертизы

6) является лицом, которому присуждена пожизненная стипендия как гражданину, подвергшемуся преследованиям за правозащитную деятельность, включая журналистов. Лицо, желающее получить указанную льготу, предоставляет работодателю копию акта Президента Украины о назначении указанной стипендии.

7) является участником боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны, на которых распространяется действие Закона Украины » О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты «. Лицо, желающее получить указанную льготу, предоставляет работодателю:

— копию удостоверения участника боевых действий, выданного соответствующими органами, или документы, подтверждающие участие в боевых действиях в период после Второй мировой войны

IV. Льгота в размере 200 процентов от 50 процентов прожиточного минимума для трудоспособного лица (для этой категории граждан льгота составляет в 2011 году 941грн.) предоставляется плательщику, являются:

1) лицом, являющимся Героем Украины, Героем Советского Союза, Героем Социалистического труда или полным кавалером ордена Славы или ордена Трудовой Славы, лицом, награжденным четырьмя и более медалями » За отвагу «

2) участником боевых действий во время Второй мировой войны или лицом, в то время в тылу, и инвалидом I и II группы из числа участников боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны, на которых распространяется действие Закона Украины » О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты «. Лицо, желающее получить указанную льготу, предоставляет работодателю:

— копию удостоверения участника боевых действий, выданного соответствующими органами, или документы, подтверждающие участие в боевых действиях во время Второй мировой войны; пенсионное удостоверение или справку медико-социальной экспертизы.

3) бывшим ‘ узником концлагерей или лицом, признанным репрессированным или реабилитированным. Для получения льготы предоставляются следующие документы:

— справки, выданные компетентными органами, или документы, содержащие необходимые сведения о факте признания лица репрессированным или реабилитированным.

4) бывшим ‘ узником мест принудительного содержания во время Второй мировой войны. Указанные лица предоставляют копию удостоверения жертвы нацистских преследований.

5) лицом, которое было насильственно вывезено с территории бывшего СССР во время Второй мировой войны на территорию государств, находившихся в состоянии войны с бывшим СССР или были оккупированы фашистской Германией и ее союзниками. Для получения указанной льготы необходимо предоставить:

— копию удостоверения жертвы нацистских преследований или справки, выданные компетентными органами, или документы, содержащие необходимые сведения о факте насильственного вывоза с территории бывшего СССР во время Второй мировой войны на территорию государств, находившихся в состоянии войны с бывшим СССР или оккупированных фашистской Германией и ее союзниками;

6) лицом, находившимся на блокадной территории бывшего Ленинграда в период с 8 сентября 1941 по 27 января 1944. Льгота предоставляется при условии предоставления документов, содержащих необходимые сведения о факте пребывания на блокадной территории бывшего Ленинграда (Санкт-Петербург, Российская Федерация) в период с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года.

4. Плательщик, имеющий право на применение налоговой социальной льготы по нескольким основаниями, получает льготу только по одному из следующих оснований , исходя из ее наибольшего размера. Исключение составляют льготы, предоставляемые родителям, имеющим двух и более детей в возрасте до 18 лет, при условии, что среди других детей они удерживают и ребенка-инвалида. Для указанной категории плательщиков льготы добавляются (Льгота в размере 50 процентов прожиточного минимума для трудоспособного лица в расчете на каждого ребенка добавляется в льготы на ребенка-инвалида в размере 150 процентов от суммы указанной выше льготы).

5. Требования к документам, на основании которых предоставляется налоговая социальная льгота, определены в Порядке представления документов для применения налоговой социальной льготы, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2010 N 1227.

6. Для целей налогообложения доходов физических человек под термином » заработная плата » также понимают поощрительные и компенсационные выплаты или другие выплаты и вознаграждения, которые выплачиваются (предоставляются) плательщику налога в связи ‘ связи с отношениями трудового найма. К таким выплатам относятся, в частности, и вознаграждения и премии, носящие разовый характер. На вознаграждения, выплаченные на основании гражданско-правового договора за выполненные работы и оказанные услуги, налоговая социальная льгота не распространяется.

7. Налоговая социальная льгота начинает применяться работодателем со дня получения им от плательщика заявления о ее применении и соответствующих подтверждающих документов.

Если заявление было подано более чем одному работодателю, или плательщик получает доходы, которые лишают его права на обращение для получения льготы (например, получение кроме зарплаты и стипендии и т.п.), то такой плательщик привлекается к ответственности. Работодателем с него будет удержан средства в сумме предоставленных льгот и штраф в размере 100 процентов от этой суммы. Указанный налогоплательщик теряет право на применение льготы по всем местам работы.

Государственная налоговая администрация Украины приказом от 24 декабря 2010 N 1023 утвердила Порядок информирования работодателей налогоплательщика о наличии нарушений применения налоговой социальной льготы, лишении налогоплательщика или о восстановлении его права на налоговую социальную льготу и формы Уведомления о наличии указанных нарушений .

В случае недостаточности суммы дохода (заработной платы) в одном месяце содержание должно проводиться работодателем за счет выплат следующих месяцев.

Восстановление права на применение налоговой социальной льготы возможно при следующих условиях: 1) представление плательщиком налога заявления о восстановлении льготы 2) погашения недоплаты налога, возникшая в связи ‘ связи с неправомерным применением льготы, 3) уплатой штрафа. Льгота обновляется с месяца следующего за месяцем, в котором выполнено вышеперечисленные требования.

Работодатель, который применил налоговую социальную льготу на основании надлежащим образом оформленной заявления, не несет ответственности за нарушение плательщиком налога с доходов физических лиц порядка получения льготы.

8. В комментируемой статье определены основания:

— при которых работодател&#1100 обязательства ‘ связан осуществить перерасчет суммы доходов, начисленных налогоплательщику в виде заработной платы, и суммы предоставленной льготы (пп. 169.4.2 п. 169.4 ст. 169 НК)

— за которых работодател&#1100 вправе осуществить перерасчет суммы доходов, начисленных налогоплательщику, суммы удержанного налога, независимо от факта применения налоговой социальной льготы (пп. 169.4.3 п. 169.4 ст. 169 НК).

Обязанность ‘ связь пересчета суммы доходов, начисленных налогоплательщику в виде заработной платы, и суммы предоставленной льготы возникает у работодателя:

по результатам каждого отчетного налогового года, в котором предоставлялась НСЛ

при проведении расчета за последний месяц применения льготы

при проведении окончательного расчета с работником, который прекращает трудовые отношения с работодателем.

Коментар до статті 169. Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння)

1. Незаконна посередницька діяльність або інші незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) дитини, передачі її під опіку (піклування) чи на виховання в сім’ю громадян-караються штрафом від п’ятдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.

2. Ті самі дії, вчинені щодо кількох дітей, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням службового становища або якщо вони спричинили тяжкі наслідки,-

караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

1. Основним безпосереднім об’єктом злочину е встановлений порядок усиновлення (удочеріння) дитини, передачі її під опіку

(піклування) чи на виховання в сім’ю громадян, порушення якого може спричинити несприятливі наслідки для нормального фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку дитини. Додатковим факультативним об’єктом можуть виступати здоров’я, життя, інші блага усиновителів та усиновлених, піклувальників та підопічних.

2. З об’єктивної сторони злочин полягає у діях, які можуть виразитися в таких формах: 1) незаконна посередницька діяльність щодо усиновлення (удочеріння) дитини; 2) інші незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) дитини; 3) незаконні дії щодо передачі дитини під опіку (піклування); 4) незаконні дії щодо передачі дитини на виховання в сім’ю громадян. Визначення незаконного характеру вказаних дій потребує звернення до нормативно-правових актів, які визначають підстави та порядок усиновлення (удочеріння) дитини, передачі її під опіку (піклування) чи на виховання в сім’ю

Про поняття усиновлення (удочеріння) див. коментар до ст, 168, про поняття описи та піклування — коментар до ст. 16. Передача дитини на виховання в. сім’ю громадян передбачає передачу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, батькам-вихователям до дитячого будинку сімейного типу, створеного відповідно до угоди між батьками-вихователями та органами опіки і піклування з метою виховання та спільного проживання не менш як п’яти і, як правило, не більш як десяти дітей, або до прийомної сім’ї — сім’ї, яка добровільно взяла із закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від одного до чотирьох дітей на виховання та спільне проживання.

Посередницькою діяльністю щодо усиновлення (удочеріння) дитини, передачі ЇЇ під опіку (піклування) чи на виховання в сім’ю громадян слід визнавати діяльність з будь-якого сприяння усиновленню (удочерінню), передачі її під опіку (піклування) чи на виховання в сім’ю громадян, коли винна особа зобов’язується в інтересах однієї зі сторін виконати певні дії. розшукати батьків усиновленого та отримати від них або від опікунів (піклувальників) згоду на усиновлення, вплинути на суддю з метою прийняття ним позитивного рішення щодо усиновлення, опіки (піклування) чи рішення виконкому відповідної ради або державної адміністрації щодо передачі дитини в сім’ю на виховання, сприяти в оформленні документів, які б дали змогу усунути обмеження, що встановлені законодавством для усиновителів, опікунів чи піклувальників, батьківвихователів тощо.

Незаконною є будь-яка посередницька діяльність щодо усиновлення (удочеріння) дитини, передачі її під опіку (піклування) чи на виховання в сім’ю громадян, яка є комерційною, тобто здійснюється з метою одержання прибутку. Незаконною слід вважати посередницьку діяльність, яка здійснюється незаконним способом (наприклад, шляхом підкупу чи залякування) або спрямована на досягнення незаконної мети (наприклад, має за мету спонукати батьків дати згоду на усиновлення дитини до й народження).

Інші незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) дитини, пере дачі її під опіку (піклування) чи на виховання в сім’ю громадян можуть полягати, зокрема, у: примушуванні дитини до давання нею згоди на усиновлення (удочеріння); прийнятті рішень про усиновлення (удочеріння), встановлення опіки (піклування), передачу дитини на виховання в сім’ю громадян за відсутності для того законних підстав; усиновленні (удочерінні), встановленні опіки (піклування), передачі на виховання в сім’ю громадян дітей, які не можуть бути усиновлені, передані під опіку (піклування) чи на виховання у сім’ю громадян; передачі дітей під опіку чи на виховання особам, які не мають права бути опікунами чи виховувати таких дітей; підробленні документів, які стосуються зазначених фактів; веденні приватного обліку дітей, які можуть бути усиновлені, з метою його комерційного використання.

Порушення службовими особами порядку або строків подання інформації про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки (піклування) батьків, для централізованого обліку тягне адміністративну відповідальність (ст. 184-2 КАП). Склад злочину, передбаченого ст. 169, зазначені дії утворюють лише тоді, коли вони поєднані з іншими діями, що містять ознаки цього злочину.

У разі, коли з метою оформлення незаконного усиновлення (удочеріння) дитини, передачі її під опіку (піклування) чи на виховання в сім’ю громадян складаються або використовуються підроблені документи, скоєне слід кваліфікувати за сукупністю злочинів — за ст. 169 і залежно від суб’єкта злочину за ст. 358 або ст. 366. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного рішення, ухвали або постанови у справі про усиновлення (удочеріння) дитини, передачі ЇЇ під опіку (піклування) чи на виховання в сім’ю громадян потребує самостійної кримінально-правової оцінки і кваліфікації дій винного за сукупністю злочинів, передбачених ст. 169 і ст. 375.

Злочин, передбачений ч. 1 ст. 169, вважається закінченим з моменту вчинення описаних у ч. ї цієї статті дій. Факти незаконного усиновлення (удочеріння), передачі дитини під опіку тощо як наслідки цих діянь значення для кваліфікації не мають.

3. Суб’єктом цього злочину можуть бути як будь-які приватні особи, включаючи осіб, які бажають усиновити (удочерити) дитину, взяти ЇЇ в сім’ю на виховання чи стати опікуном (піклувальником) Дитини, так і працівники, у т.ч. службові особи органів, установ і організацій, до компетенції яких входить прийняття рішень з питань усиновлення (удочеріння) дітей, передачі їх під опіку (піклування) чи на виховання в сім’ю громадян.

4. З суб’єктивної сторони злочин характеризується прямим умислом. Психічне ставлення винного до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 169) може бути умисним чи необережним.

5. Кваліфікуючими ознаками незаконних дій щодо усиновлення (удочеріння) є вчинення їх: 1) щодо кількох дітей; 2) повторно; 3) за попередньою змовою групою осіб; 4> з використанням службового становища або 5) спричинення ними тяжких наслідків.

Незаконними діями щодо усиновлення (удочеріння) дитини, передачі її під опіку (піклування) чи на виховання в сім’ю громадян,

вчиненими щодо кількох осіб, слід визнавати такі дії у разі, коли вони одночасно вчинюються щодо двох і більше дітей.

Повторним вважається вчинення будь-яких із передбачених ч. 1 ст. 169 дій особою, яка раніше вчинила такі ж дії. Отже, цією ознакою охоплюється не тотожна, а однорідна повторність. Про поняття групи осіб за попередньою змовою див. коментар до ст. 28.

Кваліфікація діяння за ч. 2 ст. 169 за ознакою використання службового становища має місце у разі, коли службова особа використовує своє службове становище для вчинення незаконних дій щодо усиновлення (удочеріння) дитини, передачі її під опіку (піклування) чи на виховання в сім’ю громадян. При цьому, якщо такі дії потягли тяжкі наслідки або вчиняються працівником правоохоронного органу, їх необхідно додатково кваліфікувати за ч. ч. 2 або З ст. 364.

Тяжкі наслідки у складі цього злочину — поняття оціночне. Ними можуть визнаватися самогубство або самокалічення дитини, втеча дитини з наступним її зникненням безвісти, заподіяння шкоди здоров’ю дитини, матеріальної шкоди у значних розмірах, втягнення дитини у злочинну діяльність, залучення її до порнобізнесу тощо. За наявності підстав заподіяння таких наслідків може отримувати самостійну кримінально-правову оцінку.

КШС (глави 1-3, 14-18, розділ VI).

Закон України » Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. (ст.8).

Консульський статут України. Затверджений указом Президента України від 2 квітня 1994р. № 127/94 <глава VI).

Положення про дитячий будинок сімейного типу. Затверджене постановою КМ № 267 від 27 квітня 1994р.

Постанова КМ «Питання Центру по усиновленню дітей при Міністерстві освіти» № 380 від ЗО березня 1996р.

Порядок передачі дітей, які є громадянами України, на усиновлення громадянам України та іноземним громадянам і здійснення контролю за умовами їх проживання у сім’ях усиновителів. Затверджений постановою КМ № 775 від 20 липня 1996р.

Положення про прийомну сім’ю. Затверджене постановою КМ № 241 від 2 бе резня 1998р.

Еще по теме:

  • Материнский капитал поменяли гражданство Обсуждения МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 611 сообщений Материнский капитал для иностранных граждан Материнский капитал – тема, волнующая многих читателей, особенно тех, у […]
  • Земельный участок кременчуг Продажа земельных участков в Кременчуге Предложения по продаже земельных участков в Кременчуге г. Кременчуг . продам срочно ухоженный,удобренный дачный участок в кооп. мрия, с.ламаное. […]
  • Судебная практика по ст 228 ч2 ст. 228 УК РФ Судебная практика - Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств Судебная практика по ст. 228 Уголовного Кодекса РФ - Незаконное приобретение, […]
  • Гпк рф и его структура Общая характеристика ГПК РФ. Основным источником гражданского процессуального права является Гражданский процессуальный кодекс. Он был принят 14 ноября 2002 г. и вступил в действие с 1 […]
  • Потерпевший в дтп подал в суд Дтп, потерпевший подал в суд Здравствуйте , 2 месяца назад было дтп где меня признали виновным , ничего серьезного, стоимость ремонта пострадавшего на глаз около 50 т.р . Вчера поступает […]
  • Покупка дома нижний тагил Продажа домов в Нижнем Тагиле этажей 1 , рубленый электричество этажей 1 , соток 22 , рубленый электричество этажей 1 , соток 4 , рубленый электричество этажей 1 , соток 6 , […]