Гпк ст 199

Оглавление:

Гражданский процессуальный кодекс Украины (ГПК Украины) с комментариями к статьям

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ (495) 662-98-20: 441

Стаття 199. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, журналу судового засідання та їх розгляд

1. Особи, які беруть участь у справі, мають право ознайомитися із технічним записом судового засідання, журналом судового засідання та протягом трьох днів з дня проголошення рішення у справі подати до суду письмові зауваження щодо неповноти або неправильності їх запису.

2. Головуючий розглядає зауваження щодо технічного запису судового засідання та журналу судового засідання, про що постановляє відповідну ухвалу.

3. У разі пропуску строку подання зауважень і відсутності підстав для його поновлення головуючий залишає їх без розгляду.

4. Зауваження щодо технічного запису судового засідання чи журналу судового засідання повинні бути розглянуті не пізніше трьох днів з дня їх подання.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 199 Цивільного процесуального кодексу України

1. Цивільними процесуальними гарантіями законності та об’єктивності технічного запису судового засідання і журналу судового засідання є право осіб, які беруть участь у справі, ознайомитися з технічним записом та журналом. Це право може бути використано у перерві між судовими засіданнями або після завершення судового розгляду. Особа вправі знайомитися з технічним записом неодноразово.

2. Протягом трьох днів з дня проголошення рішення у справі (або його резолютивної частини) особи, які беруть участь у справі мають право подати до суду письмові зауваження щодо неповноти або неправильності їх запису.

Неповнота запису — це невідображення в записі усіх обставин, що відбувалися в судовому засіданні, а також відсутність відомостей, передбачених процесуальним законом. Неповнота може бути зумовлена несвоєчасним записом, неправильним використанням записуючого комплексу, випадковим знищенням частини запису.

Неправильність запису — це відображення відомостей не в тій послідовності та не в тому порядку, в який передбачає закон, чи запис відомостей, які не відповідають дійсності. Наприклад, неправильний запис прізвищ учасників процесу (коли пояснення одного учасника фіксуються як пояснення іншого), помилка в даті запису.

3. Письмові зауваження подаються до суду, який розглянув справу після завершення судового розгляду. В зауваженнях заявник повинен зазначити які відомості є неправильними або неповними і як, на його думку, їх слід доповнити або виправити. До зауважень можуть додаватися докази, які свідчать про помилки у записі, наприклад, касети із записом, який зроблено учасниками процесу. Судового збору за подання зауважень не передбачено.

Головуючий повинен розглянути такі зауваження не пізніше трьох днів з дня їх подання. Розгляд зауважень на технічний запис та журнал судового засідання відбувається поза судовим засіданням без виклику осіб, які беруть участь у справі. За наслідками розгляду зауважень постановляється ухвала, якою посвідчується правильність зауважень, або вони відхиляються. Така ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

4. У разі пропуску строку подання зауваження (тобто 3 дні) і відсутності підстав для його поновлення головуючий залишає їх без розгляду. У разі пропуску строку подання зауважень з поважних причин зацікавлена особа повинна одночасно із поданням зауважень подати клопотання про поновлення строку.

5. Слід мати на увазі, що відповідно до ч. 4 ст. 297 ЦПК при надходженні до апеляційного суду неналежно оформленої справи, з нерозглянутими зауваженнями на правильність і повноту фіксування судового процесу технічними засобами або з нерозглянутими письмовими зауваженнями щодо повноти чи неправильності протоколу судового засідання. суддя-доповідач повертає справу до суду першої інстанції, про що постановляє ухвалу із зазначенням строку, протягом якого суд першої інстанції має усунути недоліки.

Наведена норма може використовуватися для затягування апеляційного розгляду справу, оскільки заінтересовані особи можуть після спливу строку для подання зауважень і надіслання справи до апеляційного суду подати зауваження з клопотанням про відновлення строку, що призведе до необхідності повернути справу до місцевого суду.

Зауваження залишаються без розгляду також у зв’язку з вибуттям головуючого, оскільки інший суддя, який не розглядав справу, не може оцінити правильність поданих зауважень.

6. Якщо фіксація розгляду справу відбувалася у протоколі судового засідання, то керуватися потрібно п. 2 1 Перехідних положень ЦПК. Особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з протоколом судового засідання і протягом трьох днів після їх повідомлення про підписання протоколу або після закінчення строку на підписання протоколу подавати свої письмові зауваження щодо неповноти або неправильності протоколу.

Головуючий розглядає зауваження до протоколу і в разі згоди з ними посвідчує їх правильність. У разі незгоди головуючого із поданими зауваженнями вони розглядаються судом з повідомленням осіб, які брали участь у справі, про час і місце проведення судового засідання.

Розглянувши зауваження, суд постановляє ухвалу, якою посвідчує правильність зауважень або відхиляє їх. У разі пропуску строку подання зауважень і відсутності підстав для його поновлення суд залишає їх без розгляду. Зауваження повинні бути розглянуті не пізніше п’яти днів з дня їх надходження до суду. Зауваження приєднуються до матеріалів справи, в тому числі, якщо їх не було розглянуто у зв’язку з вибуттям головуючого.

Статья 199. Составление решения суда

1. Решение суда принимается немедленно после разбирательства дела. Резолютивную часть решения суд должен объявить в том же судебном заседании, в котором закончилось разбирательство дела. Объявленная резолютивная часть решения суда должна быть подписана всеми судьями и приобщена к делу. При выполнении резолютивной части решения в форме электронного документа дополнительно выполняется экземпляр данной резолютивной части решения на бумажном носителе, который также приобщается к делу.

2. Составление мотивированного решения суда может быть отложено на срок не более чем пять дней со дня окончания разбирательства дела.

3. Мировой судья может не составлять мотивированное решение суда по рассмотренному им делу.

4. Мировой судья обязан составить мотивированное решение суда по рассмотренному им делу в случае поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда, которое может быть подано:

1) в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании;

2) в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном заседании.

5. Мировой судья составляет мотивированное решение суда в течение пяти дней со дня поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда.

6. Решение суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, составляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 232.4 настоящего Кодекса.

Комментарий к Ст. 199 ГПК РФ

1. Согласно комментируемой статье, рассмотрев дело по существу, суд в том же судебном заседании выносит решение в окончательной форме. Отложение составления мотивированного решения на срок не более пяти дней возможно лишь в исключительных случаях. После оглашения вводной и резолютивной частей решения суд объявляет, когда лица, участвующие в деле, а также их представители могут ознакомиться с мотивированным решением. Эта дата записывается в протоколе судебного заседания .
———————————
По аналогии с толкованием ранее действовавших гражданских процессуальных норм. См.: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 9 июля 1982 года N 7 «О судебном решении» // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по гражданским делам. 5-е изд. М.: Спарк, 1996. С. 106.

2. Часть 3 ст. 157 ГПК РФ устанавливает, что судебное заседание по каждому делу происходит непрерывно, за исключением времени, назначенного для отдыха. До окончания рассмотрения начатого дела или до отложения его разбирательства суд не вправе рассматривать другие гражданские, уголовные и административные дела. Одним из видов времени отдыха согласно ст. 107 ТК РФ являются выходные дни. Между тем это положение касается самого судебного разбирательства и не может относиться к вынесению решения, поскольку при вынесении решения должна соблюдаться тайна совещательной комнаты (ст. 194 ГПК РФ). При удалении суда в совещательную комнату, к примеру, в пятницу вечером должны быть применены положения комментируемой статьи, которая устанавливает, что решение суда принимается немедленно после разбирательства дела. При этом составление мотивированного решения суда может быть отложено на срок не более чем пять дней со дня окончания разбирательства дела, но резолютивную часть решения суд должен объявить в том же судебном заседании, в котором закончилось разбирательство дела.

Таким образом, в случае удаления суда в совещательную комнату в пятницу вечером решение по делу не может быть оглашено в понедельник утром. Судья не вправе покидать совещательную комнату, так как при этом нарушается тайна совещательной комнаты. В случае невозможности составления мотивированного решения в пятницу вечером суд должен в тот же день огласить резолютивную часть решения .
———————————
См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ от 3 и 24 декабря 2003 года «Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2003 года» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. N 3.

3. Верховный Суд РФ обращает внимание судов на необходимость строгого соблюдения установленного комментируемой статьей срока составления мотивированного решения .
———————————
См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 года N 23 «О судебном решении» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. N 2.

4. Мотивированное решение составляется председательствующим или одним из судей и подписывается всеми судьями, рассматривавшими дело.

5. Вводная и резолютивная части составленного мотивированного решения должны дословно соответствовать вводной и резолютивной частям решения, объявленного в день окончания разбирательства дела. Датой вынесения мотивированного решения указывается, как и в объявленной резолютивной части, день окончания разбирательства дела (ст. 193 ГПК РФ). К делу приобщаются как объявленная резолютивная часть решения, так и решение, составленное в окончательной форме. Срок на подачу апелляционной жалобы или представления на решение в окончательной форме исчисляется со следующего дня после назначенного судом для ознакомления с мотивированным решением .
———————————
По аналогии с толкованием ранее действовавших гражданских процессуальных норм. См.: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 9 июля 1982 года N 7 «О судебном решении» // Рыжаков А.П. Сборник постановлений Конституционного Суда РФ, Верховных Судов СССР и РФ (РСФСР) по гражданским делам. М.: НОРМА; НОРМА-ИНФРА-М, 2001. С. 241.

6. О порядке исчисления процессуальных сроков см. содержание и комментарий к ст. ст. 107, 108 ГПК РФ.

7. См. также комментарий к ст. ст. 213, 261 ГПК РФ.

Статья 199 ГПК РФ. Составление решения суда

Новая редакция Ст. 199 ГПК РФ

1. Решение суда принимается немедленно после разбирательства дела. Резолютивную часть решения суд должен объявить в том же судебном заседании, в котором закончилось разбирательство дела. Объявленная резолютивная часть решения суда должна быть подписана всеми судьями и приобщена к делу. При выполнении резолютивной части решения в форме электронного документа дополнительно выполняется экземпляр данной резолютивной части решения на бумажном носителе, который также приобщается к делу.

2. Составление мотивированного решения суда может быть отложено на срок не более чем пять дней со дня окончания разбирательства дела.

3. Мировой судья может не составлять мотивированное решение суда по рассмотренному им делу.

4. Мировой судья обязан составить мотивированное решение суда по рассмотренному им делу в случае поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда, которое может быть подано:

1) в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании;

2) в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном заседании.

5. Мировой судья составляет мотивированное решение суда в течение пяти дней со дня поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда.

6. Решение суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, составляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 232.4 настоящего Кодекса.

Комментарий к Статье 199 ГПК РФ

1. В силу действия одного из принципов института судебного разбирательства — непрерывности (ч. 3 ст. 157 ГПК РФ) — решение суда принимается немедленно после разбирательства дела, подтверждением чему служит резолютивная часть самого решения, которую орган правосудия обязан огласить в последнем заседании. Данная часть подписывается судьей (судьями) и приобщается к материалам гражданского дела.

2. Одновременно законодатель допускает отложение изготовления мотивированного решения до пяти дней. Урегулирование этого вопроса — откладывать ли составление мотивированного решения или принимать решение в окончательной форме немедленно после разбирательства дела — отдано на усмотрение суда.

3. Общее правило о составлении мотивированных судебных решений имеет одно исключение, а именно мировые судьи вправе по рассмотренному делу ограничиться вынесением решения без мотивировочной части. Однако такой законодательный подход может вызвать нарекания в связи с существующими международными правовыми стандартами в области справедливого судебного разбирательства гражданских дел. В частности, в Постановлении ЕСПЧ от 21.01.1999 «Гарсиа Руиз против Испании» (Garcia Ruiz v. Spain) сказано: «Суд напоминает, что в соответствии с его постоянной практикой, отражающей принцип, связанный с хорошим осуществлением правосудия, судебные решения должны указывать достаточным образом мотивы, на которых они основываются. Объем этой обязанности может изменяться в зависимости от природы решения и должен рассматриваться в разрезе обстоятельств каждого дела. При этом если п. 1 ст. 6 обязывает суды мотивировать свои решения, то он не может толковаться как требующий подробного ответа на каждый аргумент (довод)».

4. Обязанность по составлению мотивированного решения у мирового судьи возникает только в случае подачи лицами, участвующими в деле, или их представителями соответствующего заявления. Последнее может быть подано в течение 3 или 15 дней с момента объявления резолютивной части решения в зависимости от личного присутствия или неприсутствия в последнем судебном заседании указанных субъектов гражданских процессуальных правоотношений. Однако нужно учитывать правило ст. 214 ГПК РФ, согласно которому лицам, участвующим в деле, но не присутствовавшим в судебном заседании, копии решения суда высылаются не позднее чем через пять дней. Отсюда с учетом территориальных и иных объективных факторов существует опасность пропуска заинтересованными лицами 15-дневного срока на подачу заявления о составлении мотивированного решения суда.

5. При поступлении к мировому судье от лиц, участвующих в деле, или их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда такое решение должно быть составлено в течение пяти дней. Поэтому заявление на имя мирового судьи разумно подавать лично или направлять почтовым отправлением с уведомлением о вручении, чтобы точно знать, в какой конкретно день решение утратит свою промежуточную процессуальную форму. Это особенно важно с точки зрения отсчета срока, предоставленного на апелляционное обжалование (ч. 2 ст. 321 ГПК РФ), который в результате законодательных новелл ст. 199 ГПК РФ календарно a priori значительно увеличивается. Нарушение судом сроков изготовления мотивированного решения является основанием для восстановления процессуального срока на подачу апелляционной жалобы (см., например, Определение Ленинградского областного суда от 16.01.2013 N 33-219/2013).

Другой комментарий к Ст. 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации

Комментируемой статьей установлено общее правило о сроке составления решения суда в окончательной форме, т.е. всех его частей — вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной. Оно должно быть составлено немедленно после окончания разбирательства дела.

Однако суд вправе при разрешении конкретного дела отложить составление мотивированного решения на срок не более пяти дней со дня окончания разбирательства дела и объявления резолютивной части решения. Данный пятидневный срок начинает течь с момента объявления резолютивной части решения, которое следует немедленно после судебного разбирательства и удаления судей в совещательную комнату для принятия решения.

Объявленная резолютивная часть решения должна быть подписана всеми судьями, участвовавшими в судебном заседании и принимавшими решение, и приобщена к материалам дела.

Мего-Інфо — Юридична бібліотека №1

Юридична бібліотека України

Популярні розділи

Всього на сайті:

Дисертацій з права онлайн: 62

Підручників з права онлайн: 37

НПК кодексів України онлайн: 16

Коментарі кодексів

Веломагазин Украины №1

OBOD.com.ua

Доставка БЕСПЛАТНО. Со склада

Галузі права

 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.

Стаття 199. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду

1. За наслідками розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право:

 1. залишити апеляційну скаргу без задоволення, а ухвалу суду — без змін;
 2. змінити ухвалу суду;
 3. скасувати ухвалу суду і постановити нову ухвалу з на правленням справи до суду першої інстанції для продовження розгляду справи;
 4. скасувати ухвалу суду і залишити позовну заяву без роз гляду або закрити провадження у справі;
 5. визнати ухвалу суду нечинною і закрити провадження у справі;
 6. скасувати ухвалу суду і направити справу на новий роз гляд до суду першої інстанції.

1. Коментована стаття визначає повноваження суду апеляційної інстанції відносно ухвали суду першої інстанції. Вона передбачає шість варіантів можливих рішень суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції.

Першим повноваженням апеляційного суду є залишення апеляційної скарги без задоволення, а ухвали суду без змін. Це повноваження реалізується апеляційним судом у разі, коли рішення суду першої інстанції буде визнано законним і обґрунтованим, тобто таким, яке побудоване на правильному встановленні обставин справи і додержанні норм матеріального і процесуального права (ст. 200 КАС України). Другим повноваженням суду апеляційної інстанції є його право змінити ухвалу суду. Цим повноваженням суд апеляційної інстанції може скористуватися в двох випадках: коли суд першої інстанції вирішив питання по суті правильно, але помилково застосував норми матеріального чи процесуального права, або коли в першій

інстанції вирішені не всі питання (ст. 201 КАС України). Третім повноваженням, встановленим у статті, що розглядається, є право апеляційного суду скасувати ухвалу суду і постановити нову ухвалу з направленням справи до суду першої інстанції для продовження розгляду справи. Це можливо за умови, якщо суд першої інстанції: неповністю з’ясував обставини, що мають значення для справи; не довів обставини, що мають значення для справи, але вважає їх встановленими; зробив висновки, що не відповідають обставинам справи; порушив норми матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення питання (ст. 202 КАС України). Наступне, четверте повноваження суду апеляційної інстанції — це право скасувати ухвалу суду і залишити позовну заяву без розгляду або закрити провадження у справі. Скасування ухвали суду першої інстанції і залишення позовної заяви без розгляду можливе у цілому ряді випадків, які визначені ст. 155 КАС України. Скасування ухвали суду першої інстанції і закриття провадження у справі можливе на підставі обставин, передбачених ст. 157 КАС України. Наступним, п’ятим повноваженням суду апеляційної інстанції є право визнати ухвалу суду нечинною і закрити провадження у справі. Умовами, за якими реалізується це повноваження, є ухвалення судом першої інстанції законного та обґрунтованого судового рішення та виникнення обставин, які стали підставою для закриття провадження у справі вже після його прийняття (ч. 2 ст. 203 КАС України). Шостим повноваженням апеляційного суду є передбачене цією статтею його право скасувати ухвалу суду і направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Це можливо тоді, коли, по-перше, справу в першій інстанції розглянуто і вирішено неповноважним складом суду; по-друге, коли в ухваленні судового рішення брав участь суддя, якому було заявлено відвід на підставі обставин, які викликали сумнів у неупередженості судді, і заяву про його відвід визнано судом апеляційної інстанції обґрунтованою; по-третє, судове рішення ухвалено чи підписано не тим суддею, який розглядав справу (ст. 204 КАС України).

Перелік повноважень адміністративного суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції, визначений в статті, що коментується, є вичерпним та розширеному тлумаченню не підлягає.

Статья 199 ГПК РФ. Составление решения суда

(Официальная редакция статьи 199 ГПК РФ)

1. Решение суда принимается немедленно после разбирательства дела. Резолютивную часть решения суд должен объявить в том же судебном заседании, в котором закончилось разбирательство дела. Объявленная резолютивная часть решения суда должна быть подписана всеми судьями и приобщена к делу. При выполнении резолютивной части решения в форме электронного документа дополнительно выполняется экземпляр данной резолютивной части решения на бумажном носителе, который также приобщается к делу.

2. Составление мотивированного решения суда может быть отложено на срок не более чем пять дней со дня окончания разбирательства дела.

3. Мировой судья может не составлять мотивированное решение суда по рассмотренному им делу.

4. Мировой судья обязан составить мотивированное решение суда по рассмотренному им делу в случае поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда, которое может быть подано:
1) в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании;
2) в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном заседании.

5. Мировой судья составляет мотивированное решение суда в течение пяти дней со дня поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда.

6. Решение суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, составляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 232.4 настоящего Кодекса.

Комментарий статьи 199 ГПК РФ. Составление решения суда

Как установлено частью 1 статьи 199 ГПК Российской Федерации, после рассмотрения дела по существу суд должен в том же судебном заседании принять окончательное решение. Отложить составление мотивированного решения не более. чем на пять дней, можно только в исключительных случаях. После оглашения вводной и резолютивной части решения суд объявляет дату, когда участвующие в деле лица и их представители могут получить мотивированное решение. Эта дата должна быть указана в протоколе заседания суда.

Срок, предусмотренный для составления мотивированного решения, начинается на следующий день после того, как была объявлена резолютивная часть решения. Если же последний день этого срока придется на выходной день, днем окончания срока будет считаться идущий за ним рабочий день (часть 2 статьи 108 ГПК РФ). Вынесение мотивированного решения имеет существенное практическое значение, так как лишь на его основании может составляться обоснованная апелляционная или кассационная жалоба.

Как требует один из принципов судебного разбирательства — непрерывность (часть 3 статьи 157 ГПК РФ) — судебное решение должно быть принято сразу же после разбирательства дела. Подтверждением этому является резолютивная часть решения, оглашаемая судом в последнем заседании. Эту часть подписывает судья (судьи) и приобщает к материалам гражданского дела.

Между тем, в судебном разбирательстве могут назначаться перерывы для отдыха, одним из видов которого являются выходные дни. Но это положение относится только к судебному разбирательству и никак не может относиться к вынесению судебного решения. Согласно статье 194 ГПК РФ при вынесении решения должна быть соблюдена тайна совещательной комнаты. Если суд удалился в совещательную комнату, например, вечером в пятницу, то и решение должно быть оглашено именно в этот день, а не в понедельник утром.

В общем правиле о составлении мотивированных решений суда есть одно исключение. Оно заключается в том, что мировые судьи имеют право вынести по рассмотренному делу решение без мотивировочной части. Составление мотивированного решения для мирового судьи обязательно только тогда, когда участвующие в деле лица или их представители подадут соответствующее заявление. При поступлении такого заявления мотивированное решение должно быть составлено в течение пяти дней. Поэтому подавать заявление на имя мирового судьи нужно лично или письмом с уведомлением о вручении, чтобы знать, в какой именно день решение утратит свою процессуальную промежуточную форму.

Если резолютивная часть судебного решения была выполнена в форме электронного документа, то в соответствии со статьей 199 ГПК РФ должен быть дополнительно выполнен экземпляр на бумажном носителе, который приобщается к делу.

Да плюют судьи на процессуальный закон! Ими придумана масса уловок, чтобы обойти процессуальные нормы и лишить граждан права обжаловать незаконные действия суда.
До сих пор нахожусь в шоке от действий мирового судьи:
1.Сделала процесс закрытым.
2.Не провозгласила, что рассматривает дело по существу.
3.Давала советы адвокату одной из сторон.
4.Не озвучила свою резолюцию по делу.
5.Объявила, что через месяц будет вступившее в законную силу решение.
6.В тот же день на сайте суда было размещено ее решение, противоречащее тексту искового заявления, поданного в суд.
И что делать гражданину, не имеющему юридической помощи?

Написать апелляционную жалобу на решение в районный суд. Написать жалобу на действия судьи в квалификационную коллегию судей.

Здравствуйте! Заседание по отмене заочного решения было 15 числа, в отсутствие ответчика (подано ходатайство). Заочное решение отменено и в этот же день судья возобновил судебное заседание и вынес решение. Определение об отмене, а также новое решение было получено ответчиком 27 числа того же месяца. В графе «решение не вступило в законную силу» стоит дата 27 (дата выдачи).Ответчиком была подана апелляционная жалоба отталкиваясь от даты выдачи. Ее вернули в связи упущением срока. О дате изготовления мотивированного решения ни чего не сказано в решении от 27 числа, по этому опора была на 27 число. Является ли это уважительной причиной для восстановления срока?

В этом случае усматривается пропуск срока в связи с незнанием закона, в частности статьи 199 ГПК РФ. Поскольку эта причина не является уважительной восстановление срока по этому основанию не удастся.

Входят ли в срок подачи заявления на выдачу мотивированного решения (3 дня) выходные дни — суббота и воскресенье?

Входят все выходные и праздничные дни. Однако, если последний день срока попадает на такой день, он переносится на первый рабочий день. Подробнее в статье 108 ГПК РФ.

Ответчик не присутствовал на заседании, у мирового судьи необходимо запросить мотивированное решение, какой срок есть у ответчика, резолютивная часть вынесена 10 января

Согласно статье 199 ГПК РФ у ответчика для этого есть 15 дней. В вашем случае срок заканчивается 25 января.

Заседание было в упрощенной форме. Это меняет срок на 5 дней или нет? По упрощенной форме закон вступил в силу в марте 2016 года а поправки к статье 199 с 01.01.2017 года, чем руководствоваться?

При рассмотрении дела в порядке упрощенного производства применяется статья 232.4 ГПК РФ. В этом случае срок подачи заявления — 5 дней.
Но вы можете подать апелляционную жалобу на решение в течение 15 дней. Судья вынесет мотивированное решение, Вы с ним ознакомитесь и дополните апелляционную жалобу или откажитесь от нее. Главное не пропустите этот срок.

Я истец, есть решение именем РФ, резолютивная часть, в ней написано Решение: в удовлетворении требований истца о защите прав потребителе — отказать! Но про возмещение ответчику средств, затраченных на процесс (оплата экспертизы) нет ни слова. Вопрос: Значит мне не придется оплачивать его затраты? Резолютивная часть мирового судьи является законченным постановлением суда?

Ответчик вправе подать отдельное заявление о возмещении судебных расходов в течение 3 лет с момента вынесения решения суда.

Как нам можно решить следующий вопрос: суд завершился 9 декабря 2016 года, было вынесено решение в нашу пользу. Прошло 4 месяца и до сих пор делается мотивированное решение суда. При разговорах с помощником судьи они обещают подготовить решение на следующий, но ничего не происходит. Этот замкнутый круг длится уже долгое время. Как можно повлиять на ускорение процесса подготовки мотивированного решения?

напишите жалобу на имя председателя суда, в вышестоящий суд и в квалификационную коллегию судей. Решение должно быть изготовлено в течении 5 дней, такие сроки недопустимы.

Добрый вечер. Вопрос следующий: В какой срок можно подать заявление о составлении мотивированного решения, при рассмотрении дела в порядке упрощенного производства. Срок составления резолютивной части 19 февраля, письмо получено 24 февраля.
Спасибо.

В случае упрощенного производства срок изготовления мотивированного решения 5 дней со дня подписания резолютивной части решения. В вашем случае можно подать апелляционную жалобу, что влечет обязательное составление мотивированного решения без учета указанного срока. Потом можно будет дополнить жалобу. с учетом написанного в мотивированном решении или отказаться от жалобы. Основания: статья 232.4 ГПК РФ.

Я составил в тот же день мотивированное решение по ст.199.
Но когда я пришёл сдавать,секретарь грубо меня отправила в канцелярию,там мне поставили печать и подпись!
Прошло уже 7 дней,ответа нет.
В связи с этим у меня вопрос:а не скажут ли мне что я лично должен был дать этот документ судье в руки?И что ответа я так и не получу?

Вы все правильно сделали. Документы нужно регистрировать через канцелярию. Узнавайте теперь в суде о сроках изготовления решения. Можете написать заявление о выдаче вам на руки копии решения.

Здравствуйте.
1. Решение суда объявлено 05.04.2018, Подал заявление о мотивировочной части сегодня, 09.04.2018 — исходя из Вашего ответа выше о 2 части 108 ст. ГПК РФ — пропущен ли мной срок подачи заявления или нет?
2. В процессе всех заседаний, только к последнему был протокол предыдущего заседания. К предпоследнему заседанию — протокол отсутствовал вовсе(!), до того, по всем заседаниям был пропущен пятидневный срок написания протокола (по датам — всё ровно, но есть аудиозаписи и печати на заявлениях, подтверждающие нарушение сроков). По последним протоколам не было времени для написания возражений, т.к. они были прямо перед заседаниями.
3. С большинством материалов дела давали знакомиться за день до заседания (как правило — вечер) — не было времени обработать их и написать ходатайство (например, 6 файлов по 600-890 страниц надо было обработать), указывающее на связь косвенных подтверждений моей правоты — судьёй на этот предмет все доводы были отклонены.
4. В деле, со стороны соответчика, судья принимала ксерокопии «документов» без предъявления оригиналов, «документы» без подписей и печатей, «документы» с фамилиями (без инициалов и подписей) неустановленных лиц, без фамилий составителей — ходатайства на их установление — отклонялись; принимались «акты», в которых был изменён смысл, после моего подписания стороной соответчика;
5. Принимались голословные утверждения соответчика о свидетелях, не подтверждённые никакими документами, в то время, как свидетели дают показания под 51 статью, а соответчик может молоть языком что угодно;
6. Принимались документы за «доказательства» «правоты» соответчика, основанные на нормативных актах, утративших силу, мои указания на действующие нормативные акты не принимались во внимание, как «несущественные»;
7. Принимались «акты» стороны соответчика, сделанные задним числом, которые на момент предыдущих заседаний отсутствовали и даже упоминания о них не могло быть до, например, озвучивания процедуры порядка определённых технических действий;
8. Отклонено ходатайство о привлечении специалиста к участию в процессе;
9. Не принято во внимание заключение специалиста о грубых нарушениях проведения технических процедур компаниями соответчика.
10. Не установлено ни одно лицо, проводившее технические процедуры;
11. Соответчик сделал всё для того, что бы невозможно было установить конечных исполнителей и установить связь с ним;
12. Решение вынесено 05.04.2018 — дело до сих пор не собрано и не пронумерованы листы (поэтому сегодня отказали в ознакомлении с делом). Секретарь сказала «раньше 13.04.2018 — можете даже не звонить). К сожалению, успел выключить диктофон и это не записалось.
Ходил к прокурору — прокурор не мог поверить, что такие «доказательства», такие «документы» приняты судом и находятся в деле, пока не увидел фотокопию всего дела (без документов последнего заседания).
13. Мотивированную часть (которой на сегодня нет), сказали, отправят по почте (отказываются давать в руки) — это может способствовать пропуску срока подачи жалобы или аппеляции, т.к. по городу письма ходят по 3-4 недели.
Это мой третий в жизни суд. Больше я не верю в «правосудие».
ЧТО ДЕЛАТЬ? (первая инстанция, мировой суд, решение вынесено).

Будете обжаловать это решение в апелляционной инстанции, здесь больше ничего не сделаешь.

Еще по теме: